van ‘t hogerhuystraat 21, 00000 SR
Kersten Express
van ‘t hogerhuystraat 21, , SR
+5978810756 https://www.ironman4x4.sr/s/5c9e1fa96635492573f557ec/64a4380e2243c767c27a8dac/cwvwv-480x480.PNG" [email protected]

General Sales Agreement

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN CKC INTERNATIONAL COMMODITIES N.V. De tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden is de courante versie welke van toepassing is op alle rechtsrelaties tussen CKC INTERNATIONAL COMMODITIES N.V. en haar klanten. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie der Kantongerechten op 21 juli 2015 onder AR no 15-3248 en bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken op 14 juli 2015 Artikel 1 - Definities De hieronder vetgedrukte en in hoofdletters weergegeven woorden en/of uitdrukkingen hebben de daarachter weergegeven betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Algemene Verkoopvoorwaarden: CKC INTERNATIONAL COMMODITIES N.V.,: De rechtspersoonlijkheid bezittende naamloze vennootschap gevestigd en kantoorhoudende te Paramaribo,aan de Waterkant 80,verder in deze algemene verkoopvoorwaarden aangeduid als CKC Incom N.V. Koper: de wederpartij of potentiële wederpartij van CKC Incom. Overeenkomst: iedere ingevolge Artikel 3.4 tussen CKC Incom en de Koper gesloten overeenkomst. Verkoopvoorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden van CKC Incom. Zaken: alle door CKC Incom krachtens de Overeenkomst te leveren of geleverde roerende goederen en/of diensten. Artikel 2 - Algemeen 2.1 Door de Koper gehanteerde algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn derhalve niet van toepassing op enige rechtsbetrekking tussen CKC Incom en koper. 2.2 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij CKC Incom als verkoper of leverancier van Zaken optreedt. 2.3 Van deze Verkoopvoorwaarden kan slechts schriftelijk, middels een door CKC Incom en de Koper ondertekende, overeenkomst worden afgeweken. 2.4 In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de Nederlandse tekst van deze Verkoopvoorwaarden en eventuele vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst. 2.5 Onder “schriftelijk” wordt in deze Verkoopvoorwaarden mede verstaan per fax, e-mail, EDI, internet of ander elektronisch medium verzonden bericht waarvan verzending en ontvangst zowel door CKC Incom als de koper is bevestigd. Artikel 3 – Tot standkoming Overeenkomst 3.1 Alle aanbiedingen van CKC Incom, waaronder prijzen zoals vermeld in door haar uitgebrachte offertes, zijn vrijblijvend. 3.2 Alle aanbiedingen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst onder normale (arbeids-)omstandigheden en gedurende normale werktijden. Indien de uitvoering niet onder normale (arbeids-)omstandigheden en/of gedurende normale werktijden geschiedt, is de Koper gehouden om de daarmee gemoeide additionele kosten aan CKC Incom te vergoeden. 3.3 CKC Incom is ten allen tijde bevoegd om onderhandelingen met de Koper af te breken zonder opgave van redenen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 3.4 Een overeenkomst tussen CKC Incom en de Koper komt tot stand zodra: (i) CKC Incom en de Koper een schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend, of (ii) CKC Incom de opdracht van de Koper schriftelijk aanvaardt, of (iii) CKC Incom een begin met de uitvoering daarvan maakt (de “Overeenkomst”). CKC Incom zal in haar opdrachtbevestiging telkens de soort of het type, de hoeveelheid en de prijs van de Zaken vermelden. Artikel 4 – Aflevering en Levertijden 4.1 Aflevering van de Zaken geschiedt zoals schriftelijk is overeengekomen. 4.2 CKC Incom zal de wijze van transport en verpakking van de Zaken bepalen. 4.3 De door CKC Incom opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen. CKC Incom zal niet in verzuim zijn, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van de overeengekomen of conform de in Artikel 4.4 bepaalde, uitgestelde leveringstermijn en haar daarbij een redelijke termijn van in elk geval 1 (één) kalendermaand voor de nakoming is gegund, die onbenut is verstreken. 4.4 Indien CKC Incom de Overeenkomst niet binnen de overeengekomen termijn kan uitvoeren, zal CKC Incom de Koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en in overleg met de Koper een nieuwe termijn bepalen, zonder tot enige vergoeding van schade en/of kosten gehouden te zijn. In zodanig geval mag de Koper de Overeenkomst niet ontbinden. 4.5 CKC Incom is gerechtigd om de door haar te verrichten leveringen in gedeelten uit te voeren en verrichte deelleveringen afzonderlijk te factureren,tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 4.6 De Koper neemt de Zaken af op de afgesproken plaats en op het afgesproken tijdstip. Indien de Koper de Zaken niet op de afgesproken plaats en/of op het afgesproken tijdstip afneemt, zullen de Zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de Koper. Door CKC Incom als gevolg daarvan te maken kosten, zijn voor rekening van de Koper.De koper verbindt zich door de enkele ondertekening van de overeenkomst verbandhoudende met de geleverde zaken,onherroepelijk tot het betalen van de voormelde kosten. 4.7 Onverminderd het in artikel 4.6 bepaalde is CKC Incom gerechtigd,indien de koper ingebreke blijft de gekochte zaken af te nemen,een en ander ter uitsluitende beoordeling van CKC Incom,de niet afgenomen zaken voor en namens de koper te verkopen en in eigendom over te dragen.CKC Incom is in dit geval verplicht de opbrengst,na aftrek van de aan CKC Incom toekomende vorderingen,waaronder de eventueel nog verschuldigde koopsom of saldo daarvan;de kosten van opslag alsmede verschuldigde rente,aan de koper af te dragen. 4.8 Voor bepaling van gewicht, getal en samenstelling van de geleverde Zaken zijn de wegingen, tellingen en analyses volgens de door CKC Incom gehanteerde methodes maatgevend, behoudens tegenbewijs. 4.9 Geringe afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheden, gewichten en/of samenstelling van de Zaken naar boven of beneden worden door de Koper aanvaard en leiden niet tot een prijsaanpassing. 4.10 Aan de Koper ter beschikking gestelde afbeeldingen, folders of monsters van de Zaken gelden slechts bij wijze van aanduiding, zonder dat de Zaken daaraan behoeven te beantwoorden. 4.11 CKC Incom is niet verplicht om bij de Koper navraag te doen omtrent het beoogde gebruik van de Zaken of de omstandigheden waaronder de Zaken zullen worden gebruikt. De Koper is volledig aansprakelijk voor de toepassing en/of het gebruik van de door CKC Incom geleverde Zaken. De Koper is verplicht instructies van CKC Incom en/of door CKC Incom vastgestelde voorschriften ter zake van de opslag en behandeling van de geleverde Zaken strikt na te leven. De Koper is verplicht om bij doorverkoop en doorlevering van de Zaken de genoemde instructies en voorschriften aan zijn afnemers (niet zijnde consumenten) op te leggen. Indien de Koper handelt als handelsagent of tussenpersoon, is de Koper verplicht de genoemde instructies en voorschriften aan zijn principalen en/of opdrachtgevers op te leggen.CKC Incom is op generlei wijze aansprakelijk tegenover wie danook ingeval van handelen in strijd met door haar gegeven instructies c.q.het niet naleven van door haar vastgestelde voorschriften. Artikel 5 – Prijzen 5.1 Alle door CKC Incom opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering exclusief OB en BTW. 5.2 CKC Incom is gerechtigd om wijzigingen in prijsbepalende factoren betreffende de Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot prijzen van (grond-)stoffen, energieprijzen, arbeidskosten, verzekeringen, vrachttarieven, valutakoersen, belastingen, heffingen of andere overheidsmaatregelen die zich binnen 3 (drie) kalendermaanden na het sluiten van de Overeenkomst voordoen, aan de Koper door te berekenen. CKC Incom mag te allen tijde de prijzen aanpassen indien een bepaling van dwingend recht of een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft. 5.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,gelden de op het moment van tot stand komen van de Overeenkomst geldende prijzen van CKC Incom . Artikel 6 – Betaling.Achterstandsrente.Verrekening 6.1 Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk een andere betalingsregeling is overeengekomen,dient betaling door de Koper plaats te vinden bij levering van de zaken aan de koper,zonder aftrek,korting,verrekening of een beroep op opschorting.Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 6.2 Betaling door de Koper van de overeengekomen koopprijs,evenals alle vorderingen uit hoofde van of in verband met de overeenkomst dient uitsluitend te geschieden in de valuta, waarin deze is uitgedrukt.Geen van deze vorderingen van CKC Icom zal kunnen worden voldaan in een andere dan de in de overeenkomst vermelde valuta,ook niet op grond van enig rechterlijk vonnis,tenzij –en slechts in de mate dat- zulks effectief resulteert in de ontvangst van de volledige geldsbedragen van de overeengekomen prijzen in de vermelde valuta.De koper staat in – en CKC Incom heeft ten belope daarvan een additionele vordering op de koper- voor de voldoening van enig verschil met het geldsbedrag dat feitelijk door CKC Incom mocht zijn ontvangen uit hoofde van een betaling in een andere munteenheid dan die welke in de overeenkomst is vermeld. 6.3 Alle kosten in verband met betaling, verschaffing van zekerheidsrechten daaronder begrepen, komen voor rekening van de Koper. 6.4 In geval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de Koper, onverminderd de overige rechten van CKC Incom en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, over het openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening een achtersstandsrente verschuldigd van 1,50% per maand. Het vorengaande laat de overige rechten van CKC Incom uit hoofde van dit verzuim van de koper onverlet. 6.5 Indien de koper niet,niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een of meer van zijn verplichtingen jegens CKC Incom,voortvloeiende uit de met CKC Incom gesloten overeenkomst, en voorts bij dreigend faillissement van de koper,aanvraag van surseance van betaling door de koper of een derde,dreigende liquidatie van het bedrijf van de koper of substantiele afname van de bedrijfsactiviteiten van de koper,dreigende onder curatele stelling of onder bewindstelling van de koper,danwel beslaglegging op(een deel van) de zaken van de koper ,is CKC Incom gerechtigd,zonder dat terzake ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst is vereist: -per onmiddellijke ingang betaling van alle nog niet betaalde facturen integraal op te eisen,danwel - behoorlijke zekerheidstelling voor de betaling daarvan op te eisen,en - haar eventueel nog te verrichten leveringen op te schorten,totdat de koper hieraan heeft voldaan. Nadat de afnemer het totaal der overeengekomen prijzen integraal heeft voldaan,danwel behoorlijke zekerheidstelling voor de betaling daarvan heeft verstrekt,staan aan CKC Incom zodanige leveringstermijnen ter beschikking als rederlijkerwijs nodig en bedrijfseconomisch verantwoord is,gezien de op dat moment binnen het bedrijf van CKC Incom en dat van haar leveranciers bestaande mogelijkheden, -de met de koper aangegane overeenkomsten met onmiddellijke ingang geheel,of voor zover niet uitgevoerd,te beeindigen. Het een en ander onverminderd de overige rechten van CKC Incom,waaronder -doch niet beperkt tot- vergoeding door de koper van alle door CKC Incom gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ; deurwaarders en andere kosten,ter inning van de aan haar toekomende vorderingen,waaronder mede begrepen de kosten van juridische bijstand van de door CKC Incom ingehuurde raadsman gelijk aan 15% van het aan CKC Incom verschuldigde bedrag. 6.6 Alle buitengerechtelijke kosten, uitdrukkelijk inclusief de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede alle gerechtelijke kosten, die CKC Incom redelijkerwijs moet maken als gevolg van de niet-nakoming door de Koper, zijn voor rekening van de Koper. 6.7 Betalingen van de Koper strekken primair ter voldoening van de in Artikel 6.6 bedoelde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschuldigde rente en worden daarna in mindering gebracht op dat deel van de hoofdsom dat CKC Incom aanwijst, ongeacht andersluidende instructies van de Koper ter zake. 6.8 CKC Incom is gerechtigd om te verrekenen, ook indien niet aan de wettelijke vereisten voor verrekening is voldaan. Artikel 7 – Zekerheidsstelling 7.1 Indien er naar CKC Incom's oordeel gegronde reden bestaat om te vrezen dat de Koper zijn verplichtingen jegens CKC Incom niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, is de Koper verplicht om, op eerste verzoek van CKC Incom, terstond genoegzame, in de door CKC Incom gewenste vorm, waaronder begrepen maar niet beperkt tot een machtiging tot automatische incasso, zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van al zijn (betalings-)verplichtingen jegens CKC Incom of de gestelde zekerheid te vervangen of aan te vullen. Indien de Koper binnen 7 (zeven) kalenderdagen na ontvangst van een zodanig verzoek tot zekerheidsstelling geen gevolg daaraan geeft, treden alle gevolgen van niet-nakoming terstond in. Artikel 8 Risico ; Eigendomsovergang ; Eigendomsvoorbehoud 8.1Het risico van de door CKC Incom te leveren zaken of diensten gaat over op koper op het moment van ter beschikkingstelling daarvan aan de koper,en de koper draagt vanaf dat moment het risico van het verloren gaan,beschadigd raken,of welke andere waardevermindering ook van de geleverde goederen. 8.2 CKC Incom behoudt zich de eigendom voor van door haar aan de Koper geleverde en te leveren Zaken totdat de Koper volledig heeft voldaan aan alle (betalings-)verplichtingen voor alle krachtens de Overeenkomst geleverde of te leveren Zaken of krachtens de Overeenkomst tevens verrichte of te verrichten werkzaamheden en aan alle vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van zodanige verplichtingen. 8.3 Indien de Koper mede uit de in Artikel 8.2 bedoelde Zaken een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak die CKC Incom voor zichzelf als eigenaar doet vormen en houdt de Koper deze voor CKC Incom, totdat de Koper aan al zijn verplichtingen als bedoeld in Artikel 8.2 heeft voldaan. 8.4 De Koper is, voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden, niet gerechtigd de Zaken te verpanden of anderszins te bezwaren. Vervreemding aan derden is slechts toegestaan in het kader van de normale bedrijfsvoering, mits de Koper optreedt als lasthebber van CKC Incom in eigen naam, maar voor rekening van CKC Incom. 8.5 De Koper is verplicht om CKC Incom onverwijld op de hoogte te stellen indien derden rechten op de door CKC Incom onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken doen gelden of de Koper kennis ervan heeft dat derden voornemens zijn rechten op de voornoemde Zaken te doen gelden. 8.6 Ingeval van niet-nakoming door de Koper heeft CKC Incom het recht om de geleverde Zaken die aan haar toebehoren terug te (doen) halen. De Koper machtigt CKC Incom reeds nu,voor alsdan, onherroepelijk om daartoe de terreinen en/of ruimtes te (doen) betreden waar de desbetreffende geleverde Zaken zich bevinden. Alle kosten van CKC Incom in verband met het terughalen van de geleverde Zaken komen voor rekening van de Koper. 8.7 Tenzij anders is overeengekomen, is de Koper verplicht om op eerste verzoek van CKC Incom: - de afgeleverde Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle gebruikelijke risico's, waaronder begrepen maar niet beperkt tot waterschade, bederving, diefstal, vernieling en brand, en CKC Incom op eerste verzoek inzage te geven in de ter zake afgesloten verzekeringsovereenkomst; en - alle aanspraken van de Koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken te verpanden aan CKC Incom op de in de wet voorgeschreven wijze; en - de vorderingen die de Koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van de onder eigendomsvoorbehoud door CKC Incom geleverde Zaken aan CKC Incom te cederen en in eigendom over te dragen op de wijze zoals voorgeschreven in artikel 668 BW; en - de onder eigendomsvoorbehoud door CKC Incom geleverde Zaken aan te merken als eigendom van CKC Incom en/of zodanig op te slaan dat zij herkenbaar en identificeerbaar zijn als eigendom van CKC Incom.Zolang de koper de eigendom van de gekochte zaken niet heeft verkregen,is hij verplicht voor een goede behandeling daarvan zorg te dragen en mag deze slechts gebruiken binnen het kader waarvoor deze bestemd is.; en - op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die CKC Incom ter bescherming van haar eigendom met betrekking tot de geleverde Zaken wenst te treffen en die de Koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Artikel 9 – Garanties 9.1 Indien de door CKC Incom te leveren Zaken bestaan uit geneesmiddelen, worden deze uitsluitend geleverd aan de in de Geneesmiddelenwet en daarop gebaseerde regelgeving genoemde personen indien en voor zover de Geneesmiddelenwet en de daarop gebaseerde regelgeving zulks toestaat. De Koper garandeert CKC Incom dat: (i) hij de op grond van de Geneesmiddelenwet en overige relevante toepasselijke Surinaamse wet en regelgeving vereiste vergunning en/of bevoegdheden bezit, (ii) hij aan alle op grond van de Geneesmiddelenwet en overige relevante toepasselijke Surinaamse wet en regelgeving gestelde vereisten voldoet en (iii) levering aan hem op grond van de Geneesmiddelenwet en overige relevante Surinaamse wet en regelgeving is toegestaan op het moment van aflevering van de desbetreffende geneesmiddelen. De Koper zal CKC Incom op eerste verzoek inzage geven in en een kopie verstrekken van documenten waaruit onomstotelijk blijkt dat de Koper aan de vereisten van de Geneesmiddelenwet en de daarop gebaseerde regelgeving en overige relevante toepasselijke Surinaamse wet en regelgeving voldoet. 9.2 CKC Incom garandeert uitsluitend dat de door haar geleverde Zaken op het tijdstip van aflevering: (i) geschikt zijn voor het in de bijbehorende bijsluiter beschreven gebruik daarvan, (ii) voldoen aan de relevante eisen van de relevante bevoegde Surinaamse autoriteiten en (iii) voldoen aan de dan geldende wet- en regelgeving. CKC Incom geeft geen andere garanties aan de Koper. Indien de Koper zich naar de mening van CKC Incom terecht op het niet voldoen van één of meer van de geleverde Zaken aan één of meer van de in dit Artikel 9.2 uiteengezette garanties heeft beroepen, is het bepaalde in Artikel 10 van overeenkomstige toepassing. 9.3 CKC Incom staat nimmer garant voor de aanwezigheid van fouten, gebreken of nonconformiteiten die het gevolg zijn van het naleven van enige bepalingen van dwingend recht aangaande de aard of de eigenschap(pen) van grond- en/of hulpstoffen en/of materialen toegepast in de geleverde Zaken. 9.4 De Koper kan geen beroep doen op de in Artikel 9.2 uiteengezette garanties, nadat hij de geleverde Zaken, geheel of gedeeltelijk, heeft bewerkt, verwerkt of vermengd met zaken van derden of andere door CKC Incom geleverde Zaken of de geleverde Zaken aan derden heeft doorgeleverd. Artikel 10 – Reclames en Retouren 10.1 Indien een reclame als bedoeld in dit Artikel 10 door CKC Incom gegrond wordt bevonden, is CKC Incom slechts gehouden om: (i) het ontbrekende gedeelte of de ontbrekende hoeveelheid te leveren, (ii) de geleverde Zaken waarop de reclame betrekking heeft te vervangen, of (iii) de door de Koper betaalde prijs aan de Koper terug te betalen tegen teruglevering van de Zaken, zulks ter keuze van CKC Incom. De Koper is gehouden om de instructies van CKC Incom met betrekking tot de opslag, het transport en/of het retourneren van de te vervangen Zaken op te volgen. 10.2 Indien een gebrek of non-conformiteit ten aanzien van een Zaak of een partij Zaken niet direct bij aflevering waarneembaar is, is de Koper gehouden om CKC Incom onverwijld na ontdekking daarvan schriftelijk, gedetailleerd en gemotiveerd kennis te geven. Het klachtrecht van de Koper vervalt en CKC Incom is jegens de Koper niet aansprakelijk, indien de Koper in zodanig geval bedoelde kennisgeving niet binnen 14 (veertien) kalenderdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 (twee) kalendermaanden, na aflevering van de Zaak of de partij Zaken heeft gedaan. Indien een zichtbaar of waarneembaar gebrek of zichtbare of waarneembare non-conformiteit ten aanzien van een Zaak of een partij Zaken niet binnen 14 (veertien) kalenderdagen na aflevering is gereclameerd, vervalt het klachtrecht van de Koper ten aanzien van dit zichtbare of waarneembare gebrek of deze zichtbare of waarneembare nonconformiteit en is CKC Incom jegens de Koper niet aansprakelijk. 10.3 Vorderingen van de Koper gebaseerd op de stelling dat de door CKC Incom geleverde Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst, verjaren door verloop van 1 (één) kalenderjaar na de datum van aflevering aan de Koper. 10.4Het is de Koper niet toegestaan de door CKC Incom geleverde Zaken te retourneren, tenzij (1)CKC Incom op grond van het bepaalde in Artikel 10.1 de Koper daartoe heeft geïnstrueerd of (ii) de producent of importeur een vergoedingsregeling hanteert voor vervallen of bijna vervallen producten die op de Overeenkomst van toepassing is. De in dit Artikel 10.4 sub (ii) genoemde vergoedingsregeling is in ieder geval niet van toepassing op: (a) speciaal voor de Koper bestelde Zaken, (b) geneesmiddelen of andere producten die in de koelkast bewaard moeten worden, (c) geneesmiddelen die onder het bereik van de Opiumwet vallen en (d) gesteriliseerde medische hulpmiddelen. 10.5 Indien het retourneren van geleverde Zaken is toegestaan, dient de Koper de desbetreffende Zaken binnen 6 (zes) werkdagen nadat CKC Incom de Koper daartoe heeft geïnstrueerd , aan CKC Incom op het door CKC Incom aangegeven addres te retourneren onder vermelding van de ordernummers en orderdata van de geretourneerde Zaken. Onterecht geretourneerde Zaken zullen aan de Koper worden teruggestuurd, waarbij de verzendkosten voor rekening van de Koper komen. Artikel 11 – Aansprakelijkheid 11.1 CKC Incom levert producten en diensten die voldoen aan de alhier geldende wettelijke voorschriften,zoals die gelden ten tijde van het aangaan van de betreffende overeenkomst(en) en voorts aan de kwaliteitseisen die uitdrukkelijk door de fabrikant of producent van de zaken is opgegeven. 11.2 Indien en voor zover CKC Incom zaken levert die niet voldoen aan de in artikel 11.1 gestelde eisen, zal CKC Incom de Koper vrijwaren tegen en schadeloos stellen ten aanzien van alle vorderingen van de Koper en/of derden tot vergoeding van schade en kosten voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde zaken.Deze vrijwaring is gebaseerd op en strekt niet verder dan de productaansprakelijkheid van de fabrikant c.q.producent van de betreffende Zaken. 11.3 In het geval als bedoeld in artikel 11.2, is CKC Incom, ongeacht de rechtsgrond, slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade tot maximaal het bedrag dat door de Koper werd betaald voor de Zaken waardoor de schade werd veroorzaakt. 11.4 De aansprakelijkheid van CKC Incom op grond van het bepaalde in Artikelen 11.2 en 11.3 vervalt, indien en voor zover: (i) het gebrek en/of de non-conformiteit ten aanzien van de Zaak of de Zaken waardoor de schade is ontstaan op het moment van aflevering aan de Koper niet bestond en/of (ii) het gebrek en/of de non-conformiteit, geheel of gedeeltelijk, is veroorzaakt door het behandelen, verwerken en/of vermengen van de desbetreffende Zaak of de Zaken door de Koper en/of derden en/of enig handelen en/of nalaten van de Koper en/of derden. 11.5 CKC Incom is, ongeacht de rechtsgrond, niet aansprakelijk voor gevolgschade, ongeacht of deze direct of indirect is geleden. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan: gederfde winst, omzetverlies, verlies van gegevens, verlies van contracten, geleden verliezen, gemaakte kosten, niet terugverdiende investeringen, te late leveringen, kosten voor het uitvoeren van product recall maatregelen, gemiste opdrachten, gemiste besparingen, schade door productieof bedrijfsonderbrekingen of -stagnatie. 11.6 De in Artikelen 11.2, 11.3 en 11.4 opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover de aansprakelijkheid van CKC Incom voor de desbetreffende schade is verzekerd onder enige verzekeringsovereenkomst van CKC Incom en de verzekeraar tot uitkering overgaat. In dat geval is CKC Incom slechts aansprakelijk voor het bedrag dat onder de desbetreffende verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd in het desbetreffende geval. CKC Incom is niet verplicht rechten onder haar verzekeringsovereenkomsten geldend te maken, indien zij door de Koper aansprakelijk wordt gehouden. Het bepaalde in de Artikelen 11.3 en 11.4 is onverkort van toepassing. 11.7 CKC Incom bedingt alle wettelijke en contractuele rechten, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen mede ten behoeve van al diegenen die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. 11.8 CKC Incom mag bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelen en is te allen tijde gerechtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden jegens de Koper in te roepen. 11.9 De aansprakelijkheidsbeperkingen van Artikelen 11.2 tot en met 11.8 laten de aansprakelijkheid van CKC Incom op grond van bepalingen van dwingend recht onverlet.CKC Incom zal zich niet beroepen op de aansprakelijkheidsbeperkingen van Artikelen 11.2 tot en met 11.8 indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van CKC Incom en/of de tot CKC Incom’s bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten. 11.10 De Koper is verplicht om: (i) gangbare algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden jegens ieder van zijn klanten (niet zijnde consumenten) te hanteren waarin in ieder geval een passende klachten- en gebrekenregeling en op deze Verkoopvoorwaarden van CKC Incom afgestemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn opgenomen en (ii) voornoemde algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden,alsmede de onderhavige van CKC Incom van toepassing te verklaren in zijn rechtsverhouding met ieder van zijn klanten (niet zijnde consumenten) en te allen tijde een beroep op deze te doen ter afwending of beperking van zijn aansprakelijkheid en/of, al naar gelang het geval, die van CKC Incom. Indien de klant van de Koper een consument is, zijn de bepalingen van dit Artikel 11.10 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de door de Koper te hanteren algemene leverings- en verkoopvoorwaarden dienen te voldoen aan de toepasselijke consumentenwet- en regelgeving. Indien de Koper zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel niet of niet behoorlijk nakomt, is de Koper jegens CKC Incom aansprakelijk en zal de Koper CKC Incom vrijwaren en schadeloos stellen ten aanzien van alle schade die CKC Incom ter zake lijdt. Artikel 12 – Overmacht 12.1 Indien de behoorlijke nakoming door CKC Incom ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van CKC Incom komen, waaronder de omstandigheden genoemd in Artikel 12.2, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend onmogelijk is, heeft CKC Incom het recht de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden of met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 12.2 Onder overmacht moet in het kader van dit artikel worden verstaan iedere omstandigheid die CKC Incom niet heeft kunnen voorzien; buiten haar invloedsfeer ligt en waarvoor zij niet het risico draagt zoals,maar niet beperkt tot : het voldoen aan (niet branche conforme) Overheidsvereisten c.q.voorschriften met betrekking tot de kwaliteit en/of de hygiëne van de Zaken in het land , zoals van tijd tot tijd geldend of gewijzigd ; van Overheidswege uitgevaardigde of uit te vaardigen voorschriften die de productie en/of het gebruik van de geleverde of nog te leveren Zaken verhinderen of beperken, tekort aan grond- en hulpstoffen, halffabrikaten en/of energie voor productie van de Zaken door de fabrikant of producent, te kort aan arbeidskrachten, werkstaking bij de fabrikant of producent, in-, uit- en/of doorvoerverboden, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers van CKC Incom of transportondernemingen, storingen in de productie, natuuren/of kernrampen, epidemieën, oorlog en/of oorlogsdreiging, dreiging van terrorisme, terroristische acties en/of aanslagen. 12.3 CKC Incom zal de Koper zo spoedig mogelijk omtrent het bestaan van een overmachtssituatie in kennis stellen en mededelen in hoeverre zij de leveringen kan continueren. CKC Incom is niet gehouden om additionele Zaken en/of voor productie van de Zaken benodigde grondstoffen van derden te betrekken om eventuele tekorten te dekken. Indien de nog beschikbare hoeveelheid Zaken onvoldoende is om alle afnemers volledig te beleveren, heeft CKC Incom het recht om de Zaken tussen haar afnemers te verdelen op een wijze zoals door CKC Incom in redelijkheid te bepalen. Artikel 13 – Intellectuele Eigendom 13.1 De Koper mag uitsluitend gebruik maken van de handelsnamen, logo's, octrooien, specificaties, auteursrechten, handelsmerken en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van CKC Incom waaronder de Zaken zijn geleverd in het kader van de Overeenkomst. De Koper mag de hoedanigheid van de aan hem geleverde Zaken, waaronder in ieder geval is begrepen maar niet beperkt tot de verpakking, etikettering, opdruk en instructies, niet wijzigen. 13.2 Alle documentatie en informatie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot verkoopfolders, afbeeldingen, modellen en tekeningen, die door CKC Incom aan de Koper wordt verstrekt, is en blijft eigendom van CKC Incom. De in dit Artikel 13.2 bedoelde documentatie en informatie mag uitsluitend door de Koper worden gebruikt in het kader en ten behoeve van de Overeenkomst. 13.3 Het is de Koper verboden om van CKC Incom verkregen vertrouwelijke informatie op welke wijze dan ook aan derden bekend te maken, behoudens voor zover vereist door het toepasselijke recht. 13.4 Het is de Koper verboden om door CKC Incom ter beschikking gestelde en aldus gewaarmerkte monsters van Zaken te verkopen of in het algemeen voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor zij door CKC Incom ter beschikking zijn gesteld. 13.5 Indien de Koper zijn verplichtingen uit hoofde van Artikelen 13.1, 13.2, 13.3 en/of 13.4 niet nakomt, is de Koper onmiddellijk, zonder dat enige verdere actie of formaliteit is vereist, aansprakelijk jegens CKC Incom voor een onmiddellijk opeisbare en verschuldigde boete van SRD 25.000 (zegge: vijfentwintigduizend Surinaamse dollar) voor iedere dergelijke inbreuk en voor een periodieke boetebetaling van SRD 5.000 (zegge: vijfduizend Surinaamse dollar) voor iedere dag dat een dergelijke inbreuk voortduurt, zonder dat CKC Incom enig verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd de overige rechten van CKC Incom, waaronder het recht van CKC Incom om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, nakoming en/of aanvullende schadevergoeding te vorderen als daarvoor gronden zijn, een en ander behoudens rechterlijke matiging. Artikel 14 – Toepasselijk recht ; Geschillen ; Bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen CKC Incom en de Koper is het Surinaamse recht van toepassing. 14.2 De bevoegde Surinaamse rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan tussen CKC Incom en de Koper voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) de Overeenkomst alsmede in verband met deze Verkoopvoorwaarden. 14.3 Indien terzake enige tussen CKC Incom en koper gesloten overeenkomst een geschil ontstaat m.b.t.,doch niet beperkt tot de betaling van enig uit hoofde van die overeenkomst of uit welke andere hoofde danook aan CKC Incom verschuldigde bedrag of anderszins,zullen partijen zich inspannen om middels overleg tot een oplossing van het geschil te geraken in wederzijds voordeel. 14.4 Indien het opgemelde overleg niet tot oplossing van het geschil mocht leiden,is de meest gerede partij gerechtigd om het geschil ter beslechting voor te leggen aan de onafhankelijke rechter.In dit geval komen alle door een partij te maken kosten gerechtelijke zowel al buitengerechtelijke,deurwaarders en overige incassokosten ,zomede de kosten van een ingehuurde raadsman tot een bedrag van maximaal 15% ingeval het de inning van een geldsbedrag betreft,voor rekening van de partij die door Kantonrechter in het ongelijk is gesteld. Artikel 15 - Conversie 15.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden. Deze blijven onverminderd van kracht. CKC Incom en de Koper komen overeen dat CKC Incom een eventuele nietige of vernietigbare bepaling mag vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met de nietige of vernietigbare bepaling. Paramaribo,juli 2015 CKC International Commodities N.V.